Üyelik Koşulları

DERNEK ÜYELİĞİ. Derneğin üyeleri ‘‘asıl, onursal, şirket ve gönüllü’’ olmak üzere dört grupta toplanır.

  1. ASIL ÜYE: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği lisans, yüksek lisans, doktora okuyanlar ile mezun olanlar usulüne uygun başvurarak, tüzük hükümlerine uymayı taahhüt edenler, dernek yönetim kurulu kararı ile asıl üyeliğe alınırlar.
  2. ONURSAL ÜYE: Dernek organlarında önceden görev yapan, derneğe başarılı hizmetleri geçen üyelerine ve dernek üyesi olmamakla beraber, derneğe maddi-manevi yararı dokunan şahıslara Dernek Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ve oy birliği ile onursal üyelik sıfatı verilir. Bu durumdaki üyelere uygun görülürse Yönetim Kurulu kararı ile şilt ve beraatı da verilir.
  3. ŞİRKET ÜYE: Şirket üye dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan tüzel kişilerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez. Her tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş bir “tüzel kişi temsilcisi” Dernekte şirketini temsil ve genel kurulda oy kullanma hakkını haizdir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili tüzel kişilikçe yeniden belirlenerek derneğe bildirilir. Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren Derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler. Dernek Şirket Üyesi olmak için tüzel kişiliğin Ticaret, Sanayi vb. Odalarından birinin üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır.
  4. GÖNÜLLÜ ÜYE: Dernek işleyişini destekleyecek görevlerde yer alacak kişiler (mesleki yeterlilik şartı ile) gönüllü üye sıfatı ile üye olabilir, oy kullanamaz (dernek organlarında (Hukuki Danışman, IT Birim Sorumlusu vb.) görevli olanların oy kullanmak hakları bulunur) ve asil üyelerin yükümlülüklerine tabidir. Mesleki yeterliliği olanlar usulüne uygun başvurarak, tüzük hükümlerine uymayı taahhüt edenler, dernek yönetim kurulu kararı ile gönüllü üyeliğe alınırlar.

DERNEĞE ASIL VE ŞİRKET ÜYE OLMA ŞARTLARI. Derneğe asıl üye olma niteliğini taşıyanlar, derneğin EK-A’da Örneği olan matbu ÜYE GİRİŞ FORMUNU veya Dernek Sitesinde Bulunan Asil Üye Kayıt Formunu doldurup, şartlarını ve belirlenen yıllık asıl üye aidatını zamanında ödemeyi kabul ettiğini ve derneğe asıl üye olma şartlarına haiz olduğunu, imzası ile onaylar. Başvurular, dernek sekreterine üye formu ve ekleri ile birlikte yapılır. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabulünü veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirir. Üye talebi red olunanlara sebebi açık biçimde yazılır. Yönetim Kurulunun, kararı kesindir. Talebi kabul edilenlerin, her türlü işlemleri dernek tarafından yapılır. Üyeliğe kabul edilenlere dernek başkanınca onaylanmış EK-B’de örneği olan DERNEK ÜYE TANITIM KARTI verilir. Üyeler üye kartını dernek etkinliklerinde, işlemlerinde ve dernek lokalinde üzerinde bulundurmak zorundadır.

Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişinin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az iki dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin ikametgâh, nüfus suretleri ve 4 adet fotoğrafları yönetim kuruluna sunulur. Serbest meslek erbabı için ise gerekli evraklar; vergi levhası, ikametgâh, 4 fotoğraf ve nüfus suretidir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir, Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri” ne işlenir. Giriş ödentisi ile yıllık ödenti alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

ÜYELİK AİDATI. Asıl ve Şirket üyeler, üyesi olduğu dernek genel kurulunca belirlenecek aidatlarını, yılın ilk 3 ayında öderler. Aidatlar, yılın hangi ayında ödenirse ödensin, içinde bulunulan yıla ait kabul edilir. Dernek, giriş ve yıllık aidat miktarını, yönetim kurulu karar almak suretiyle belirler. Aidat miktarı, ait olduğu yılın tahmini bütçesinde gösterilir. Dernek Yönetim Kurulu, göreceği lüzum üzerine, aidatların tahsilinde peş peşe olmak kaydıyla en fazla iki taksit yapabilirler.