KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, üyelerin ve üye adayların başvuru formlarında kendi istekleri ile verdikleri kimlik, meslek ve iletişim bilgilerini içeren kişisel verileri, KVKK. 5 maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri nedeniyle açık rıza aranmaksızın kaydetmektedir.

Üyelerin ve üye adaylarının kişisel verileri, dernek üyeliği ile ilgili yasal zorunluluklara ek olarak, dernek faaliyetleri ile ilgili paylaşımlar, toplantı ve faaliyetlere davet edilmesi, duyurular yapılması ve iletişim kurulması amacıyla kaydedilir, depolanır, saklanır, sınıflandırılır, gerekirse güncellenir, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılır, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda aktarılır ve KVKK’nın izin ve yetki verdiği şekilde işlenir.

Kişisel verileriniz, kimlik bilgileri (isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi vb.), adres ve telefon bilgileri, meslek ve iş ile ilgili bilgiler, fotoğraf ve görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya sosyal medya mecraları gibi kanallar aracılığıyla toplanarak; derneğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere; faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, düzenlenen veya düzenlenecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

Kişisel veri sahipleri olarak üyelerimiz, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.6698 sayılı Kanun gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılabilmesi ile ilgili taleplerin E-posta derneğimiz insan kaynakları ya da atanmış ise Veri Sorumlusu Temsilcisine verilecek yazılı dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

Veri işleme sürecine ilişkin haklarınız yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

AÇIK RIZA BELGESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA metnini okudum, bilgi edindim.

Üyesi/Üye adayı olduğum Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne yazılı, sözlü veya dijital ortamda bildirdiğim kimlik (isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi vb.), adres, telefon, e-mail, meslek ve yaptığım iş ile ilgili bilgilerimin, fotoğraf ve görüntü gibi bilgilerimin ve gelecekte toplantı ve aktivitelerde görüntülenecek fotoğraflarımın, gelecekte alacağım dernek içi görevlerimle ilgili bilgilerimin yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla, Kanunun belirttiği yöntem ve amaçlara uygun şekilde üçüncü kişilere aktarılmasına, dernek faaliyeti ile ilgili paylaşımlarda bulunmak, aktivite ve toplantı duyurularını göndermek ve her türlü iletişim kurmak için kaydedilmesine, kullanılmasına, silinmesini istemediğim sürece saklanmasına özgür iradem ile açık onay veriyorum.